Aktuálna verzia textu o zimách je prístupná v práci Pavel Matejovič: Zima A.D.1500 - 2010. História a podoby zím v Európe a na Slovensku (Veda, Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2011)

Ukážky z práce si možno pozrie v súbore zimy.pdf