www.nun.sk

Klimatologické zhodnotenie jari 2013

Jar 2013 (marec-máj)  bola ako celok na Slovensku teplotne normálna s kladnou teplotnou odchýlkou od normálu 1961-1990, relatívne najchladnejší bol marec so zápornou odchýlkou -2,5 až -1,5 °C, mesiace apríl a máj boli teplotne nadpriemerné s kladnými odchýlkami do +2 °C od normálu (tab. 1). 

Jar sa vyznačovala tromi teplotne výrazne odlišnými obdobiami: kým periódy 20.3.-10.4. a  25.5.-31.5. boli veľmi studené, posledná aprílová dekáda bola naopak veľmi teplá. Tomu zodpovedali aj dosiahnuté teplotné minimá a maximá. Napríklad v Červenom Kláštore 17. marca klesla minimálna teplota vzduchu na -24,0°C (vo výške 5 cm nad zemským povrchom až -29,0°C), rovnako 24. marca v Oraviciach namerali mráz až -23,9°C. Dňa 2.4. klesla v Oravskej Lesnej minimálna teplota až na -17,3°C, čo predstavuje najnižšiu nameranú teplotu v apríli na území Slovenska od začiatku meraní - týka sa to nižších a kotlinových polôh (cirkulačné procesy sú analyzované v článku Studený začiatok jari v globálnych súvislostiach). Naopak 30. apríla vystúpila maximálna teplota v Somotore až na 31,5°C. Teploty nad 30 °C vystúpili aj na iných miesta južnej časti stredného a východného Slovenska (Michalovce 30,6°C,  Rimavská Sobota 30,2°C). Teplé počasie v tretej aprílovej sa prejavilo už 26.4., keď sa v Hurbanove teplota blížila k 30°C (maximálna teplota tu dosiahla hodnotu  29,1°C, teplotné a cirkulačné procesy v apríli sú podrobnejšie analyzované v článku Ako súviselo počasie v apríli s tohtoročnou zimou).

                                                   

                                                   Tab.1  Odchýlka teploty vzduchu (°C) jarných mesiacov a jari 2013

                                                   na vybraných miestach Slovenska od teplotného normálu 1961-1990

                                                  

                                                    priemer označuje priemernú trojmesačnú odchýlku     

                                                                             

 

Relatívne teplejšia bola jar na východe Slovenska s teplotnou odchýlkou do +0,7 °C od normálu. Napriek tomu, že teplotná odchýlka jari bola v Hurbanove kladná (+0,2 °C), bola najchladnejšou jarou od roku 2004 (všetky jari od roku 1998 majú kladnú teplotnú odchýlku) (obr. 1).

 

                                                   

                                  Obr.1 Odchýlky priemernej teploty jarí (marec-máj) od dlhodobého priemeru (1901-2000) v Hurbanove

                                                  

 

Jar bola na území Slovenska ako celok zrážkovo nadnormálna (približne v intervale 140 až 220 % normálu), len sa severe bola normálna (80 až 120 % normálu). Kým v severnej polovici nášho územia a na východnom Slovensku spadlo prevažne v marci len 30 až 70 mm zrážok, na juhu stredného a západného Slovenska sa mesačné úhrny pohybovali aj v nížinách a kotlinách nad 100 mm (Sliač 119 mm, Hurbanovo 121 mm) , na južných náveterných svahoch pohorí nad 150 mm. V Hurbanove skončila jar 2013 ako 11. s najvyšším úhrnom zrážok od roku 1881 (obr.2).

 

 

                                                

                                           Obr.2  Celkový úhrn zrážok v mm za jarné obdobie (1876-2013) v Hurbanove

 

 

Snehová pokrývka sa v niektorých kotlinách na juhu stredného Slovenska udržala takmer do 10. marca. Od začiatku decembra mali napr. v okolí Zvolena či Banskej Bystrice  vyše 3-mesačné obdobie so súvislou snehovou pokrývkou, ktoré začalo okolo 5. decembra. V marci 2013 boli na Slovensku zaznamenané aj mimoriadne nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej snehovej pokrývky (Bratislava, Koliba, 45 cm; Podhájska, 46 cm; Banská Štiavnica, 52 cm; Sliač, 45 cm; Vígľaš- Pstruša, 57 cm; Štós- kúpele, 56 cm; Červený Kláštor, 94 cm; Plaveč nad Popradom, 50 cm; Medzilaborce, 45 cm). Na juhozápade a juhu stredného Slovenska skončil marec ako silne až mimoriadne zrážkovo nadnormálny (tab. 2). Priestorový úhrn pre územie Slovenska dosiahol v tomto mesiaci 100 mm, čo predstavuje 213% normálu.                                              

 

                                                  Tab. 2  Mesačné normály zrážok v % v jednotlivých mesiacov jari

                                                  a jarného obdobia 2013 v porovnaní s normálom 1961-1990

                                                 

                                                  priemer označuje priemernú hodnotu trojmesačného normálu       

Výrazná teplotná zmena sa udiala v apríli, čo bolo dôsledkom cirkulačných procesov. Cirkumpolárny vír (vortex) sa postupne stabilizoval a oblasti s nízkym tlakom sa premiestnili do severnejších zemepisných šírok. Aj severoatlantická a arktická oscilácia nadobudli kladné indexy, čo podporilo zonálnu zložku prúdenia (obr. 3). Západné prúdenie v Európe však v druhej polovici mesiaca bolo blokované tlakovými výšami a postupne sa zohrievajúcimi vzduchovými hmotami nad východnou časťou Európy a Balkánom. Preto sa jednotlivé frontálne systémy  západne a severne od nášho územia rozpadali. Aj napriek dynamickejšej zonálnej zložke nad Atlantikom a severnou časťou Európy prevládalo u nás meridionálne prúdenie z južných smerov, ktoré vyvrcholilo v závere mesiaca tropickými teplotami.           

                                 

Obr.3  Zonálna zložka prúdenia nad severnou hemisférou a meridionálna zložka prúdenia nad Európou v druhej polovici apríla 2013 v hladine 850 hPa (15.-30.IV)

Oblasť centrálnej a západnej Arktídy mala túto jar výraznú kladnú teplotnú odchýlku od dlhodobého priemeru 1901-2000 (obr.4). Kladnú odchýlku mala aj východná časť Európy a Rusko, naopak v západnej Európe bola jar relatívne chladnejšia. Toto rozloženie teploty bolo dôsledkom prevládajúceho prúdenia, keď po prednej strane mohutnej anticyklóny, ktorá sa udržiavala v prvej polovici jari nad Arktídou, prúdil z vysokých zemepisných šírok do tejto oblasti veľmi studený, pôvodom arktický vzduch. Tomu zodpovedajú aj odchýlky tlaku vzduchu v hladine 850 hPa - vplyvom prúdiaceho studený vzduchu sa nad západnou Európou a priľahlou časťou Atlantiku vytvárali tlakové níže, ktoré boli sprevádzané výdatnými zrážkami, naopak oblasť centrálnej a západnej Arktídy mala kladné odchýlky tlaku vzduchu (Obr. 5).  

 

                                  

Obr.4  Odchýlky priemernej teploty jari 2013 na NH v porovnaní s DP 1901-2000 (NASA)             Obr.5 Odchýlky tlaku vzduchu (marec-máj)  nad NH v hladine 850 hPa (NOAA)

V druhej májovej dekáde začali ovplyvňovať aj počasie v strednej Európe tlakové níže a brázdy nízkeho tlaku. Oblasť s nízkym tlakom sa sformovala v strednej Európe aj v poslednej májovej dekáde. Jednotlivé tlakové níže postupne prinášali aj intenzívnejšie zrážky a v ich tyle prenikal až nad Karpaty studený vzduch. Dňa 27.5. na západnom a strednom Slovensku boli zaznamenané rekordne nízke hodnoty maximálnej dennej teploty (Sliač 10,7°C; Žiar nad Hronom 10,8°C; Prievidza 11,0°C; Kuchyňa 11,6°C; Piešťany 11,7°C; Bratislava, Koliba 12,5°C).  Cyklogenéza nad strednou Európou spôsobila, že v západnej Európe skončil máj so zápornými teplotnými odchýlkami a vo východnej časti Balkánu, vo východnej Európe, na Pobaltí a v Škandinávii s kladnými teplotnými odchýlkami (obr. 6). Pozornosť na konci mája pútali oblasti za polárnym kruhom v Laponsku, v severofínskom meste Kevo zaznamenali +30,5°C a prvýkrát v tejto oblasti bola v máji prekročená hranica +30,0°C. V závere mesiaca sa hlavne Nemecko, Rakúsko a Česko začali pripravovať na povodne, ktoré spôsobili pretrvávajúce dažde v západnej časti strednej Európy a najmä alpskom regióne.

                                             

  

Obr.6  Odchýlky priemernej teploty vzduchu a zrážok nad európskym kontinentom v mesiaci máj

 

Zdroje:

 

Bulletin meteorológia a klimatológia (vydáva SHMÚ Bratislava)

klimatický archív SHMÚ

zborníky prác SHMÚ

NOAA, NASA 

 

http://www.milanlapin.estranky.sk/clanky/aktualne-zmeny-teploty-na-slovensku/

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/regional_monitoring/europe.shtml

http://www.ogimet.com/resynops.phtml.en

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/day/

http://www.nun.sk/zima2013.htm