Použité odkazy a literatúra

 

 

najpoužívanejšie odkazy:

 

http://www.shmu.sk/

http://www.wetterzentrale.de/

http://profi.wetteronline.de/gfs/frame/t850_frame.htm

http://www.cdc.noaa.gov/

http://data.ecmwf.int/data/

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/climate.html

http://www.chmi.cz/meteo/om/mk/racko.html

http://wxmaps.org/pix/temp4.html

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfs_fcst/images/euT2mMon.gif

 

Literatúra :

1. BARRY, R. G., CARLETON, A. M.: Synoptic and Dynamic Climatology. New York and London, Routledge 2001.

2. ČAPEK, K.: Kalendář, Praha, FR. Borový, 1947.

3. FAGAN, B.: Malá doba ledová. Praha, Academia 2007.

4. FAŠKO, P., MATEJOVIČ, P.: Apríl v zime. In: Dominofórum, 1998, č. 17, s. 12.

5. FORGÁČ, P.: Človek a počasie. Martin, Vydavateľstvo Osveta 1955.

6. CHROMOV, S., P.: Meteorológia a klimatológia. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1968.

7. CHROMOV, S. P.: Úvod do synoptického rozboru počasí. Praha, Vojenský ústav vědecký 1937.

8. KONČEK, M. a kol.: Klíma a bioklíma Bratislavy. Bratislava, Veda Vydavateľstvo SAV 1979. 

9. KONČEK, M., BRIEDOŇ, V.: Sneh a snehová pokrývka na Slovensku. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1964.

10. KREMPASKÝ, J a kolektív: Synergetika. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1988.

11. KRŠKA, K., RACKO, S.: Horúce leto 1992 v Českej a Slovenskej republike, jeho synoptický výklad a klimatologické zhodnotenie. Meteorologické správy, r. 46, 1993, č. 2, s. 33-41.

12. KVETÁK, Š.: Charakter zím v Podunajskej rovine. In: Geografický časopis, r. 14, 1992, č. 1, s.73-78.

13. KVETÁK, Š.: Termická kontinentalita podnebia na Slovensku. In: Geografický časopis, r. 34, 1982, č. 4. s. 352-380.

14. LAPIN, M., TOMLAIN, J.: Všeobecná a regionálna klimatológia, Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava.

15. MATEJOVIČ, P.: Budú sa horúce letá opakovať? (Rozhovor s M. Lapinom a A. Sokolom)  SME, 8.9.2003, s. 9

16. NOSEK, M.: Metodyklimatologii. Praha, ČSAV 1972.

17. PECHALA, F., BEDNÁŘ, J.: Příručka dynamické meteorologie. Praha, Academia 1991.

18. PETROVIČ, Š.: Klimatické pomery Hurbanova. Hydrometeorologický ústav, Praha 1960.

19. Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. Praha 1961.

20. SANDEV, M.: Příčiny, meteorologické charakteristiky a předpovědi tlakových níží Kyrill & Emma, Praha, CPP ČHMÚ 2008.

21. SCHNEIDER, R.: Letošní zima (1928/29). Vesmír 8/1929, s.181-187.

22. ŠOPKO, F.: Vznik tlakových níží jižně od Alpjejich vliv na počasí v ČSR. In: Meteorologické zprávy, r. 41, 1988, č. 5, s.144-146. 

23. VAŠKů, Z.: Velký pranostikon. Praha, Academia 1998.

24. ZAUJEC, P.: Časové zmeny termickej kontinentality na území Slovenska v období rokov 1931-1990. In: Meteorologické správy, r. 47, 1984, č. 2, s. 54-59.

25. Zborník prác Slovenského hydrometeorologického ústavu zv. 23, II. časť, Bratislava 1986.

26. ZVEREV, A.S.: Synoptická meteorológia. Bratislava, Alfa 1986.

 

 

Iné Pramene:

 

1. Historical Weather Maps 1929

2. Originály klimatologických výkazov z archívu Slovenského hydrometeorologického ústavu

3. Denní přehled počasí

5. Bulletin meteorológia a klimatológia (s mesačnou periodicitou vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav)