VPLYV OROGRAFICKÝCH  POMEROV  NA ROZLOŽENIE SMEROV A RÝCHLOSTI VETRA  NA ÚZEMÍ  SLOVENSKA  

    „Územie Slovenska predstavuje zložitý orografický celok, ktorý je vytvorený Západnými Karpatmi a malou  časťou Východných Karpát na východnom Slovensku. Západné Karpaty na Slovensku sú rozdelené na vyše  30 menších i väčších pohorí, ktoré sa zemepisne začleňujú do 3 väčších orografických celkov.

      Najväčšiu priemernú rýchlosť má prevládajúci NW vietor i v priľahlých častiach Podunajskej nížiny. Západná časť mesta (na západ od Lamača), ústiaca do Záhorskej nížiny, ako aj ostatná priľahlá oblasť Záhorskej nížiny má v priemere najsilnejší prevládajúci SE vietor. Teda v oblasti Bratislavy a v jej okolí majú najväčšiu priemernú rýchlosť prevládajúce vetry. Naproti tomu mmimum priemernej rýchlosti vetra v oblasti mesta i v priľahlých častiach pohoria Malých Karpát a obidvoch nížin pripadá na severovýchodný až východný vietor alebo na juhozápadný vietor.

     Maximum priemernej rýchlosti všetkých smerov vetra v priebehu roka pripadá v celej oblasti Bratislavy   a v jej okolí na zimu alebo na jar. Prevládajúci juhovýchodný vietor v západnej časti mesta (na západ od Lamača) a v priľahlých častiach Záhorskej nížiny a na severozápadných svahoch Malých Karpát má hlavné maximum priemernej rýchlosti v zime a vedľajšie maximum v jeseni. Najväčšie sezónne kolísanie  priemernej rýchlosti majú prevládajúce smery vetra - na juhovýchodnej strane hlavného hrebeňa Malých  Karpát NW vietor a na opačnej strane pohoria SE vietor.   

     V oblasti mesta na juhovýchod od  hlavného hrebeňa Malých Karpát a v priľahlej časti Podunajskej nížiny pravdepodobnosť výskytu najväčších rýchlostí vetra je najväčšia pri prevládajúcom prúdení z kvadrantu N-W. Na opačnej strane pohoria je výskyt extrémnej rýchlosti vetra najpravdepodobnejší z kvadrantu S-E.

     V súhlase s celkovým kolísaním priemernej rýchlosti vetra podľa smerov sa prejavuje i sezónne kolísanie celkovej priememej  rýchlosti vetra (bez ohl'adu na smer a vrátane bezvetria). Ako vidieť z rozloženia rýchlosti vetra, v oblasti Bratislavy je výskyt väčších rýchlostí vetra najčastejší  v zime alebo na jar. Pritom na juhovýchodnej strane pohoria sa takéto rýchlosti vetra najmenej vyskytujú  zvyčajne v jeseni. Na druhej strane Malých Karpát výskyt väčších rýchlostí je najzriedkavejší v lete. 

     V priemere je najveternejšia zima alebo jar. Na juhovýchodnej strane hlavného hrebeňa Malých Karpát je najmenej veterná jeseň a na druhej strane pohoria leto.    

Extrémne hodinové rýchlosti vo všetkých troch  polohách sa zaznačili v zime - v období maximálnej intenzity všeobecnej cirkulácie v strednej Európe. V profile horný svah-mesto - priľahlá nížina je najveternejší  horný svah Malých Karpát a najmenej veterná zastavaná centrálna časť mesta. Maximum priemernej veternosti na Kolibe je podmienené najmä pribúdaním rýchlosti vetra s nadmorskou výškou, zatiaľ čo minimum veternosti na Trnavskej ceste je dôsledkom znižovania rýchlosti vetra mestskou zástavbou.”

 

 

Zdroj: Konček, M. a kol.: Klíma a bioklíma Bratislavy. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1979.

(krátené)

 

                       Veterné pomery Bratislavy

   "Orografické podmienky v oblasti Bratislavy a v jej okolí podmieňujú celkovú značnú veternosti v oblasti mesta, a to do takej miery, že Bratislava je jedným z najveternejších miest na Slovensku i v celej republike. Je to významný činiteľ v životnom prostredí mesta, ktoré zvýšená veternosť priaznivo i nepriaznivo ovplyvňuje.

    Orografický účinok pohoria Malých Karpát sa prejavuje najmä zosilňovaním NW vetra na záveternej  juhovýchodnej strane pohoria a jeho zoslabovaním na náveternej severozápadnej strane. Pri SE vetre sa zasa uplatňuje jeho orografické náveterné zoslabovanie na juhovýchodnej strane pohoria a orografické   záveterné zosilňovanie na severozápadnej strane pohoria v Záhorskej nížine. Tieto orografické zmeny sú najvýraznejšie na spodných svahoch, úpätiach pohoria a v priľahlých nížinných pásoch obidvoch nížin.    

     V celej východnej a južnej časti mesta a zväčša aj v západnej časti mesta má najväčšiu priemernú rýchlosti prevládajúci severozápadný vietor. Dokazujú to i hodnoty priemernej rýchlosti jednotlivých smerov vetra na bratislavských staniciach (tab. 7.7).

 

   Zložitý reliéf Západných Karpát na Slovensku vplýva ako celok na cirkuláciu vzduchu v strednej Európe v zmysle makrosynoptickom, resp. makroklimatickom. Vplyv tohto zložitého reliéfu sa súčasne odráža  v úmerne zložitej cirkulácii vzduchu v jednotlivých oblastiach územia Slovenska. Pritom v juhozápadnej  časti Slovenska sa na orografickom skresľovaní vetra zúčastňujú i Východné Alpy. Veterné pomery južných   častí územia sú čiastočne ovplyvnené severomaďarskými pohoriami a nížinnými oblasťami Maďarska.  Výsledky spracovania početnosti smerov vetra vo výške 1000 m nad Krakovom od R. Penndorfa  dokazujú zrejmý vplyv Západných Karpát na rozloženie smerov vetra na severnom predhorí Karpát. Prejavuje sa to vo výraznom hlavnom maxime početnosti vetra v kvadrante SW-NW a vo vedľajšom maxime smerov SE-E. Naproti tomu pri smeroch NE-N a SSE-SSW sa javí značne znížený výskyt najmä v dôsledku orografického účinku Západných Beskýd a Vysokých Tatier. Podľa jeho spracovania v vo vrstve   do 4000 m nad Krakovom maximum rýchlosti východných vetrov vychádza vo výške 1000 m v dôsledku   skreslenia tohto prúdenia karpatským oblúkom. Tieto výsledky sú v zhode s obdobnými výsledkami pre  Alpy, ktorých vplyv na výškový vietor v Mníchove sa prejavuje až do výšky 14 km, čo je asi 10 násobok  v 50-násobnej vzdialenosti ich relatívneho prevýšenia.   

   Orografické zníženie medzi Alpami a Karpatmi podmieňuje v celej tejto oblasti charakteristickú cirkuláciu  vzduchu s prevládajúcimi smermi vetra pozdÍž osi NW-SE a celkove rýchlejšiu výmenu vzduchu oproti okolitým oblastiam. Takto výrazne ovplyvnené veterné pomery sú v Podunajskej  a Záhorskej nížine.

 

Zníženie a zúženie karpatského oblúka na východnom Slovensku zase podmieňuje  charakteristickú cirkuláciu vzduchu s výrazne prevládajúcim severným vetrom na celom východnom Slovensku, najmä však v Potiskej nížine na juhovýchode územia. Tieto dve charakteristické a čo do plošného  rozsahu najväčšie orografické skreslenia cirkulácie vzduchu v oblasti Slovenska sú spôsobené najmä konvergenciou a stáčaním prúdenia. Na východnom Slovensku k tomu v značnej miere prispieva prevažná severo-južná orientácia pohorí a údolí. Zreteľný podiel na prízemnej cirkulácii východného Slovenska má i termická  cirkulácia medzi nížinnou oblasťou severovýchodného Maďarska a juhovýchodného Slovenska na jednej  strane a pohoriami severovýchodného Slovenska na strane druhej. Táto cirkulácia vedľa iných obvyklých podmienok bude v zimnom polroku závisieť aj od rozdielneho  pokrytia snehovou pokrývkou. Bohatšia a dlhšie trvajúca snehová pokrývka v oblasti Karpát ako v južnej  rovinnej oblasti zvyšuje výmenu vzduchu od Karpát k rovine (zo severu na juh) najmä cez noc, ba dokonca  v zime sa môžu vyskytovať aj celodenné miestne pohyby od Karpát do nížiny.“

 

Zdroj: Otruba, Ján: Veterné pomery na Slovensku. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1964.

(upravené a krátené)

 

Priemerná denná rýchlosť smerov vetra (m/s) v roku na juhozápadnom Slovensku

1. celkový priemer rýchlosti všetkých smerov vetra v m/s

2. celkový priemer rýchlosti vetra bez ohľadu na smer a včítane bezvetria v m/s

3. celková percentuálna početnosť odpovedajúceho smeru vetra

Šipka u stanice značí jej správnu polohu.

 

Veterné pomery na Slovensku (s bližším zameraním na juhozápadné Slovensko)

                                                         stručná charakteristika

Zdroj: SHMÚ, Bratislava

Poznámka:

Prezentované informácie majú len informatívny charakter a sú určené širokej verejnosti. Pri jednotlivých informáciách uvádzame zdroj. Neručíme za nesprávnu interpretáciu citovaných textov, máp a grafov. Pri prípadnom citovaní treba uviesť informačný zdroj. Odborný meteorologický posudok na vybrané veterné charakteristiky môže vydať len Slovenský hydrometeorologický ústav.